Dorpskerk

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Boom en Bliksem

Stormgevaar

Stormschade is van alle tijden. Sinds het verschrikkelijke noodweer wat gepaard ging met de Allerheiligenvloed in 1170 heeft onze kerk ontelbare stormen doorstaan. Met en zonder schade.

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

Nu

Uytrecht den 2 Augusti 1674. Gisteren avont ten half achten ontstont hier een schrickelick onweer, dat tot half negen toe duurde; doch het slimste was gedaen in een quartier-uurs: den hemel stont gedurigh in licht en vlam, en ’t was schrickelick den donder en vreesselycke winden te hooren, dat verselt wierdt met het nederstorten van schoorsteenen, daecken, gevels ende toornen, dat ieder een ongemeene verbaestheyt aenbracht, en dat heeft veele van een aertbevingh doen spreecken: de kerck van den Dom tot het choor toe lagh met pylaren en al ten half achten al onder de voet als een puynhoop, sonder dat de Domtoorn eenigsints beschadigt is […] Bron: Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant.

Zoals hierboven is te lezen kan noodweer enorme schade aanrichten. Veel kerken kennen hier voorbeelden van in hun geschiedenis. Zo ook de Dorpskerk van IJsselmuiden. Het venster over de blikseminslag in 1626 beschrijft de gevolgen van de ‘ramp’ die ons trof.

In verschillende archieven vinden we aanwijzingen aangaande stormschade. Hieronder enkele voorbeelden.

In de Stedelijke Rekeningen van de Stad Kampen van januari 1640 vinden we de vermelding: ‘Gecommitteerden van de Raad tot IJsselmuiden geweest en diezelve aldaar bezichtigd de geleden schade van de storm, wederom te doen repareren (3 gulden en 15 stuivers)’.

Zoek je op internet, dan ontdek je dat er ergens geschreven wordt: Tussen de zesde en zevende van januari omtrent te middernacht is hier te lande een verschrikkelijke stormwind geweest. De huizen stonden zodanig te schudden en te beven dat velen meenden dat er een aardbeving gaande was. Veel schade geschiedde er aan kerken, torens en andere gebouwen. Bij Texel lagen honderden schepen op gunstige wind te wachten. Vele vergingen met man en muis, andere strandden.

In het Boek van de Rekeningen van de Erfgenamen vinden we de vermelding: ‘Uitgaaf 22 dec 1690 – Aan Jan Post voor dat Hermen heeft pannen op de kercke gelegd die afgewaait waren F 0-6-0’.

Zoek je op internet, dan ontdek je dat er ergens geschreven wordt: Op 18 december 1690 woedde er een zware storm uit west en noordwest.

In het Archief kerspelen Overijssel vinden we in de Resoluties van de Binnenerfgenamen de vermelding: ‘Den 9 meert 1739 sijn de binnen erfgenamen van Isseluiden op den raadhuise binnen Campen vergadert geweest. En is door de markenrigter voorgebragt dat door de laatste storm zeer veel schade aen het leijendak van de toren ware veroorzaekt geworden, versoekende om tot reparatie over te gaan. Waer op is goedgevonden die edele heren te committeeren, ten einde om te reguleeren de nodige reparatie so van kerk als toren, door de laetste storm veroorzaekt’.

Zoek je op internet, dan ontdek je dat er ergens geschreven wordt: Op 15 februari 1739 woedt er een hevige storm. En in het boekje ‘Verhandeling van Landeryen, en byzonder in de Provincie van Holland en Westvriesland, als mede in Zeeland’ uit 1739 lezen we ‘Als op den 15 Februari 1739, een zwaare Storm en hooge Vloed was ontstaan, …’

In 2007 moest ik, Bertil, een aannemer bellen vanwege schade aan de dakpannen op het kerkdak. Het KNMI schrijft: De storm van 18 januari 2007 leverde op grote schaal zeer zware windstoten op van 120 tot 130 km/uur. Zolang het bij enkele dakpannen blijft, doen we het ervoor!