Dorpskerk

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Vensterafbeelding Leerkamer

Aanbouw Leerkamer

Naast de erediensten nemen ook Catechisaties en verenigingsactiviteiten een belangrijke plaats in binnen de kerkelijke gemeente. Voor deze activiteiten werd in 1891 een aparte ruimte aangebouwd.

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

Nu

In dit venster

In 1890 besluiten de Kerkenraad en de Kerkvoogdij dat het tijd wordt voor extra ruimte en wordt er in 1891 pal naast de kerk een soort van verenigingslokaaltje gebouwd. De afmetingen zijn vijf meter breed (vanaf de weg gezien) en acht meter diep. Het wordt in de volksmond ‘de Leerkamer’ genoemd, waarschijnlijk omdat hier voornamelijk de catechisaties worden gehouden.

Catechese

Tot aan de bouw van de Leerkamer in 1891 moest men het doen met de kerk en de aangebouwde sacristie, vanaf 1848 met het nieuwe zogenaamde ‘kamertje aan de kerk’ of ook wel ‘kerkekamertje’ genoemd.

Catechisatie werd gegeven in dit kamertje, of in de kerk. Maar vanwege de groepsgrootte zal er vaker voor de kerk zijn gekozen. Rond 1830 staat in een instructie voor de koster genoemd dat hij bij alle Godsdienstoefeningen en Catechisaties de deur van de kerk en het hekje van het kerkhof behoorlijk open moet zetten en dat hij bij de catechisatie een stoel voor de preekstoel moet zetten.

In 1883 gaat de dominee één van de lokalen van de oude dorpsschool (pal naast de kerk) gebruiken voor catechisatie. Als de Openbare School in dat jaar verhuist naar een nieuw gebouw, verderop in de Dorpsweg, is de weg vrij om onderwijzerswoning en school van de gemeente IJsselmuiden te kopen. De woning met tuin zal verhuurd worden voor honderdvijftig gulden per jaar, één van de lokalen zal als catechisatieruimte gaan dienen. 

Het is vast wel eens een chaos geweest. De ene predikant is beter in het orde houden dan de ander. In 1886 wordt besloten dat de ouderlingen de predikant zullen assisteren bij sommige catechisaties. Hoe groot zullen de groepen ook wel niet geweest zijn? Over 1885 wordt geschreven: ‘In het jongst verlopen burgerlijk jaar hebben 232 leerlingen van de catechisatie gebruik gemaakt’.

De Leerkamer

In 1890 wordt het echter tijd voor een eigen verenigingsgebouw, ‘de Leerkamer’. Uiteindelijk heeft dit lokaal hier maar ongeveer 21 jaar gestaan, want bij de uitbreiding van 1912 wordt het vervangen door een nieuw gebouw.

In september 1890 wordt door Kerkvoogden en Notabelen besloten:

– het bouwen eener nieuwe catechiseerkamer op het kerkhof bij de kerk

– de teekening en bestek van de timmerman R. Vos voor dit te bouwen perceel goed te keuren

– tegen 1 januari 1891 voor dit doel 600 gulden op te nemen, tegen 4 procent ’s jaars

In de volgende vergadering deelt de voorzitter mee ‘dat naar zijn meening het terrein voor de te bouwen catechiseerkamer aan de zuidkant van de kerk geschikter is dan aan de oostkant’. De notulen vermelden verder: ‘Na het terrein te hebben opgenomen, blijkt uit de discussie dat men deze zienswijze deelt en wordt besloten de catechiseerkamer te bouwen aan de zuidkant der kerk en de aannemingssom wegens meer werkzaamheden en bouwmaterialen te verhoogen met tachtig gulden en alzoo te brengen op vierhonderd zevenenzestig gulden.’

Tevens wordt besloten het kerkekamertje te behouden als bergplaats (van onder andere de lampen).

De Leerkamer komt te staan op het voormalige kerkhof. Hiervoor moet toestemming worden aangevraagd. Als reactie schrijven de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel:

Zwolle, 23 October 1890 – ‘De gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, gelezen een adres van Kerkvoogden der Ned. Hervormde gemeente te IJsselmuiden en Grafhorst, houdende verzoek om vergunning tot ontgraving der sedert 1871 gesloten begraafplaats bij de kerk te IJsselmuiden, tot een diepte van 1.20 mtr, ten einde de fundamenten te leggen voor een te bouwen consistoriekamer;

Gelet op de ingewonnen berichten van het gemeentebestuur van IJsselmuiden, hebben goedgevonden aan adressanten de gevraagde vergunning te verleenen, onder voorwaarde dat wanneer er bij de ontgraving beenderen worden gevonden, deze onder behoorlijk toezicht der politie weder worden begraven.’

Ook zijn de assurantiepolissen met daarin een beschrijving van het verzekerde pand bewaard gebleven. De Leerkamer is trouwens tegen het koor van de kerk aangebouwd en met een deur verbonden aan de kerk. De beschrijving luidt: ‘een consistoriekamer, van steen gebouwd, met losse pannen gedekt, zonder bedrijf, staande te IJsselmuiden, en door ene deur gemeenschap hebbende met een kerkgebouw, en tribune, stoelen, banken, kachel en verdere goederen aanwezig in verzekerd pand.’ In de periode 1891 – 1912 is deze leerkamer zondags namelijk óók in gebruik geweest als consistorie. De kerkenraad betreedt via een tussendeur de kerk.

 Deze verzekering is op 1 augustus 1908 opnieuw afgesloten. De omschrijving van dit gebouw luidt nu als volgt: ‘een consistoriekamer, van steen gebouwd, met losse pannen gedekt, zonder bedrijf, staande te IJsselmuiden, en door ene deur gemeenschap hebbende met een kerkgebouw, belend door eene bakkerij, van steen opgetrokken, met door riet onderschoten pannen gedekt en tribune, stoelen, banken, kachel en verdere goederen aanwezig in verzekerd pand.’ Hieruit kunnen we tevens opmaken dat rond 1 augustus de bakkerij nog niet is afgebrand.